สำนักงานเลขานุการ

0

cop-yeepoon-1c

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัททมา  สุริยกุล ณ อยุธยา

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

 

147003487_881632419267608_5247500861998131053_n

นางสาวสร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์

รักษาการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

img_5975

นางเนตรนภา บาคำ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

img_5833

นางสาวจันทร์สุดา เดชแสงจันทร์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

img_57731นางสาวทิพวัลย์ พันธ์จันทึก

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

img_6399นางขวัญชนก หาญมนตรี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

img_6378

 นางสุรีรัตน์ ศรีพรหมมุนี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

img_6258

 นางสาวขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 img_5842

นางสาวทิติยา ยางธิสาร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

img_6242 นางสาวดุจดาว มังคละศิริ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

img_6248

 นางวิชชุดา ดีสุดจิตร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

img_6433

 นางสาวนาตยา พลเศษ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

146227283_787798328787743_3350523513536845539_nนางสาวศิรัญญา  วงศรีชู

นายถนอม  หามีน

แชร์

Powered by moviekillers.com