ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการเงินได้รับทุน

0
👏👏ขอแสดงความยินดีกับนิสิต
นางสาวนพวรรณ เจริญรัตน์
ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
💵ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท
จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของคณะฯ จำนวน 1 ทุน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ขอขอบคุณสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ได้บริจาคเงินทุนเพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน
แชร์

Powered by moviekillers.com