เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 2

0

63r2-new

 

 

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีทั้งหมด 8 หลักสูตร

  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการจัดการ ดาวน์โหลด
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการตลาด ดาวน์โหลด
  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการเงิน ดาวน์โหลด
  4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ดาวน์โหลด
  5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ดาวน์โหลด
  6. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด
  7. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ดาวน์โหลด
  8. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ดาวน์โหลด

สมัคร TCAS 2  คลิกที่นี่

รายละเอียดการรับสมัคร  ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการสมัคร ดาวน์โหลด

แชร์

Powered by moviekillers.com