ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์

0

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ 

เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการ

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

แชร์

Powered by moviekillers.com