ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ กลิ่นเลขา

0

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ กลิ่นเลขา

เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

แชร์

Powered by moviekillers.com