จัดกิจกรรม “English Camp by English Majors” 2019 🎉🎊🎀🎈

0

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์ รักษาการหัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และนิสิตสาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

 

ร่วมกับโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรม “English Camp by English Majors” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 283 คน ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

โดยจัดฐานกิจกรรมต่างๆครอบคลุมทุกทักษะ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ผ่านสื่อการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบอย่างสนุกสนาน เช่น บัตรคำ เพลง เกมส์ และ role-play เป็นต้น 🎉🎊🎀🎈

 

 

 

 

.

แชร์

Powered by moviekillers.com