bannernisit2

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

0

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สาขาวิชาการตลาด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการของเรา ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด”

โดยมี ดร.จิตรา พึ่งพานิช (ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร พร้อมด้วยกรรมการอีกสองท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์ (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และ อ.นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ (ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้คำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดของเราจะมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด” เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับอยู่เสมอค่ะ

 

img_9406-c

img_9397-c

img_9402-c

img_9400-c

แชร์

Powered by moviekillers.com