อาจารย์ชาวจีน จากสถาบันขงจื้อ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา

0

อาจารย์ชาวจีน จากสถาบันขงจื้อ มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์พัณณ์ไพลิน เหมะธุลิน ได้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา ที่ได้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

แชร์

Powered by moviekillers.com