bannernisit2

ขอเชิญอาจารย์ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ต่อความเป็นเจ้าของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนในชั้นเรียน

แบบฟอร์มการกรอกแบบสำรวจhttps://ecuau.qualtrics.com/jfe/form/SV_0ALtYiovNfwPpRP

แชร์

Powered by moviekillers.com