logobackfph

ขอเชิญชวน เข้าร่วมโครงการ “อบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2561”

0

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน ทุกคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “อบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2561”

ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
เวลา 08.30 น.
ณ ห้องปทุมมา อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

แชร์

Powered by moviekillers.com