bannernisit2

คณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด

0

คณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับเกียรติจากจังหวัดสกลนคร รับหน้าที่เป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด ในระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมพีซีแกรนด์พาเลช จังหวัดสกลนคร วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ เทคนิค ในการเขียนโครงการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ รวมถึง การบริหารโครงการ และการประเมินผลโครงการ โดยผู้เข้าอบรมมาจากส่วนราชการกลางส่วนภูมิภาคในจังหวัด ตัวแทนท้องถิ่น ตัวแทนภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งองค์ความรู้ในครั้งนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการเขียนโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร

แชร์

Powered by moviekillers.com