logobackfph

วันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการ RD go Campus # 8

0

เมื่อวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สาขาวิชาการบัญชี ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการ RD go Campus # 8 ร่วมกับสำนักงานสรรพากรภาค 10 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต โดยโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมงานและกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

แชร์

Powered by moviekillers.com