logobackfph

นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KU students Ambassador, KUSAm)

0

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KU students Ambassador, KUSAm) ในระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารด้านภาษา โดยมมีนิสิต ดังนี้

  1. นายธนานพ แสนศักดิ์

  2. นางสาวไพรบุญ ก้อนสุวรรณ

  3. นางสาวกมลมาลย์ แสนหูม

  4. นางสาวนิรชา จันทร์นิตย์

  5. นางสาวชลธิชา ผ่านสุวรรณ

แชร์

Powered by moviekillers.com