logobackfph

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัย และ/หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th Asia Pacific Conference on Giftedness: APCG 2018 ในวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

0

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัย และ/หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th Asia Pacific Conference on Giftedness: APCG 2018
ในวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2561
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

✳️ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านเว็บไซต์ของการประชุมวิชาการฯ www.apcg2018.org โทร: 02-5646700 ต่อ 3379-3382 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
*(ข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและเข้าร่วมงานโดยไม่ถือเป็นวันลา)

👉โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ การเผยแพร่องค์ความรู้ การพัฒนาเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ โดยการประชุมประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ การนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ รวมถึงการจัดค่ายให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษในสาขาต่างๆ ได้มาเรียนรู้ร่วมกัน

แชร์

Powered by moviekillers.com