คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ

0

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการ)
 1. เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต / ศิลป์-คำนวณ) หรือ
 2. เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด)
 1. เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต / ศิลป์-คำนวณ / ศิลป์-ภาษา) หรือ
 2. เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)
 1. เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต / ศิลป์-คำนวณ / ศิลป์-ภาษา / ศิลป์-สังคม / ศิลป์-พละ) หรือ
 2. เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงิน)
 1. เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต / ศิลป์-คำนวณ) หรือ
 2. เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาภาษาอังกฤษ)
 1. เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต / ศิลป์-คำนวณ / ศิลป์-ภาษา / ศิลป์-สังคม / ศิลป์-พละ) หรือ
 2. เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี)
 1. เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต / ศิลป์-คำนวณ / ศิลป์-ภาษา) หรือ
 2. เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
 1. เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต / ศิลป์-คำนวณ / ศิลป์-ภาษา / ศิลป์-สังคม) หรือ
 2. เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (สาขานิติศาสตร์)
 1. เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต / ศิลป์-คำนวณ / ศิลป์-ภาษา / ศิลป์-สังคม) หรือ
 2. เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

สมัครได้ที่เรียนได้ที่   http://dbs.csc.ku.ac.th:8080/Admission-60/

ที่อยู่ : 59/13 หมู่ 1 ถนน วปรอ.366 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

โทร : 086-224-1118 หรือ 042-725-052

แฟกซ์ : 0-4272-5044

แชร์

Powered by moviekillers.com