bannernisit2

ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท

0

หลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ) มี 1 หลักสูตร 3 สาขา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ 90,000 บาท
  • หมวดวิชาการจัดการ (โครงการพิเศษ) 90,000 บาท
  • หมวดวชาการบัญชีการเงิน (โครงการพิเศษ) 90,000 บาท
  • หมวดวิชาบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม (โครงการพิเศษ) 90,000 บาท

ดาวน์โหลด ข้อมูลได้ที่ http://www.csc.ku.ac.th/th/?p=2327

แชร์

Powered by moviekillers.com