logobackfph

ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี

0

ค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หลักสูตรหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) B.ACC.

  • สาขาการบัญชี  11,600 บาท
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) (B.B.A.)
  • สาขาการจัดการ Management (B.B.A.)  11,600 บาท
  • สาขาการตลาด Marketing (B.B.A.)   11,600 บาท
  • สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว Hotel and Tourism Management (B.B.A.)   11,600 บาท
  • สาขาการเงิน Finance   11,600 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) (B.A.)
  • สาขาภาษาอังกฤษ English   11,600 บาท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) (B.P.A.)
  • สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (B.P.A.)   11,600 บาท
หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) (LL.B.)
  • สาขานิติศาสตร์ (LL.B.)   11,600 บาท

ดาวโหลด รายละเอียด ได้ที่  http://www.csc.ku.ac.th/th/?p=2397

แชร์

Powered by moviekillers.com