bannernisit2

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มาบรรยาย

0

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มาบรรยายในหัวข้อ “การงบประมาณ” ในรายวิชา การบริหารการคลังและงบประมาณ สอนโดย อาจารย์ ดร.ปณิธี การสมดี

แชร์

Powered by moviekillers.com