bannernisit2

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการความรู้ความเข้าใจสินเชื่อสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม ปีที่ 2 กลุ่ม 3

0

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาการเงิน
ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. ได้จัดโครงการความรู้ความเข้าใจสินเชื่อสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม ปีที่ 2 ในรายวิชาสินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน
โดยอาจารย์กิตติมา งามวิไลกร
โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 3 “การวางแผนทางการเงินเพื่อขยายธุรกิจปลูกไผ่ อ.นาหว้า จ. นครพนม คุณมารุต นาโควงศ์”

# ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ร่วมทำบุญ
# วัดพระธาตุประสิทธิ์ อ. นาหว้า

แชร์

Powered by moviekillers.com