bannernisit2

วันที่ 16 ก.พ. 2561 ได้จัดโครงการความรู้ความเข้าใจสินเชื่อสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม ปีที่ 2 กลุ่มที่ 2

0

วันที่ 16 ก.พ. 2561 สาขาวิชาการเงิน
ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส.
ได้จัดโครงการความรู้ความเข้าใจสินเชื่อสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม ปีที่ 2
ในรายวิชาสินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน โดยอาจารย์กิตติมา งามวิไลกร
โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 2 “การบริหารเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจขนมจีนคุณเลิศศักดิ์ บ้านนามน อ.เมือง จ.สกลนคร”

แชร์

Powered by moviekillers.com