bannernisit2

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการความรู้ความเข้าใจสินเชื่อสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม ปีที่ 2 กลุ่มที่ 1

0

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาการเงิน ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. ได้จัดโครงการความรู้ความเข้าใจสินเชื่อสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม ปีที่ 2 ในรายวิชาสินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน โดยอาจารย์กิตติมา งามวิไลกร โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 1 “สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร ”

แชร์

Powered by moviekillers.com