logobackfph

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 แนะแนวการศึกษา รร.สหราษฎ์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม

0

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยแนะแนวและรับเข้า และคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการรับสมัครเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม
ขอขอบคุณผู้อำนวยโรงเรียนและคณะครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดีคะ

แชร์

Powered by moviekillers.com