logobackfph

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. ร่วมกับSingha Biz Course 10 จัดโครงการ ฝึกงานรูปแบบพิเศษ

0

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. ร่วมกับ Singha Biz Course 10 จัดโครงการ ฝึกงานรูปแบบพิเศษ ที่ให้โอกาสทุกคนได้ฝึกแบบลงลึกรอบด้านด้วยการทำงานจริง ทั้งด้านกลยุทธ์การตลาด การบริหาร โฆษณาประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรบุคคล
โดยอาจารย์ ดร.บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.สิริลักษณ์ พิชััยณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 27982925_1696757533740677_8320789457555202515_o 27983021_1696759467073817_901182084345390312_o 27983143_1696757330407364_1621154241991938021_o 27983217_1696759290407168_8910661666472698619_o 27983257_1696756640407433_580920522161281876_o 27983305_1696757507074013_4833323084000653963_o 27992850_1696759297073834_1273928699742123405_o 27992860_1696756767074087_1200087076798033694_o 27993117_1696756657074098_7368572538611898575_o 27993215_1696755377074226_4578712447935997782_o 27993528_1696758007073963_1853663994158073531_o 28070501_1696756967074067_7953024090748827707_o 28070743_1696756660407431_7911551816938590193_o

แชร์

Powered by moviekillers.com