ชนะเลิศการประกวดการนำเสนอการท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษระดับประเทศ

0

นิสิตและคณาจารย์ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม THM Fair ครั้งที่ 5 ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 6 รายการ การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม การแข่งขันประกอบอาหารว่างวิถีไทย การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ การแข่งขันปูเตียงแบบสันทบ การแข่งขันตอบปัญหาทางการท่องเที่ยวและการแข่งขันการนำเสนอการท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้นิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการนำเสนอการท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประเภททีม 5 คน อาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์พิชญ์จิรา อุ่นใจ
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางการท่องเที่ยวระดับประเทศ ประเภททีม 3 คน อาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์ ดร. พิมพ์อมร นิยมค้า

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการทุกท่าน ที่เป็นกำลังใจ และฝึกซ้อมนิสิตเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ อ. ดร. บุษกร ครจำนงค์ อ. ดร. พิมพ์อมร นิยมค้า อ. สุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์ และ อ. พิชญ์จิรา อุ่นใจ มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

การแข่งขันในครั้งนี้เป็นประสบการณ์สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนิสิต และคณาจารย์ การฝึกฝน การฝึกซ้อมบ่อยครั้งเกิดความชำนาญและแม่นยำ และหวังว่าเวทีต่อไป นิสิตจะเพิ่มพูนความแข็งแกร่งทั้งทางวิชาการและวิชาชีพการโรงแรมและท่องเที่ยวจากประสบการณ์ที่สั่งสมและจากการฝึกฝนที่พัฒนาต่อเนื่องต่อไป

แชร์

Powered by moviekillers.com