logobackfph

โครงการฝึกงานและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น ในเขตชนบทของเมือง Akita

0

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ได้รับเกียรติ จาก Mr. Hiroshi Susaki CEO of Travel Design Co., Ltd., Japan มาบรรยายและแนะนำโครงการฝึกงานและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น ในเขตชนบทของเมือง Akita แก่นิสิตในโครงการเตรียมความพร้อมสู่การแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติ เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปทุมมา อาคารชุดพักอาศัย (อาคาร 3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร21526 21527 21528 21529

แชร์

Powered by moviekillers.com