ผู้บริหารคณะ

0
cop-yeepoon-1c

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัททมา  สุริยกุล ณ อยุธยา
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

 

120128683_2799674680305906_4541291701544084367_n

อาจารย์ ดร.วรสิทธิ์  วงศ์อดิศัย

รองคณบดี

ฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร

145613800_414191962982564_6624781923250584002_n

อาจารย์กฤตพงศ์  วัชระนุกุล

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

img_5911

อาจารย์ ดร.ภูริชชญา แตปรเมศามัย

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

img_6301-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ กลิ่นเลขา

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนิสิต

img_6288

อาจารย์ ดร.เปรมฤดี  จิตรเกื้อกูล

รองคณบดี

ฝ่ายสื่อสารการตลาด

%e0%b8%ad-%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a8

อาจารย์วีระชัย  ธนมัยมาศ

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

img_5718

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนภา  ทัศนัยนา

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

145709345_495802361404660_8287147421243264023_n

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา  งามจันทร์

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิจัย

img_6229

อาจารย์กิตติมา  งามวิไลกร

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายบริการวิชาการ

145516927_2894556390867445_5146222103411749394_n

อาจารย์ฐิตาวรรณ  อินสะอาด

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายบริหาร

img_6049

อาจารย์ ดร.ลัดดาพร  กุลแก้ว

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวางแผน

img_6075

อาจารย์ ดร.นันทิยา  พรมทอง

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายบริหารวิชาการ

img_5799

อาจารย์ ดร.วรเมธ  ยอดบุ่น

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายกิจการนิสิต

145754147_430696944839732_3400757013344473783_n

อาจารย์ ดร.บุษกร  ครจำนงค์

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

146737802_459298371869550_2903729806260190309_n

อาจารย์ธนินท์  ตีรสวัสดิชัย

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 

แชร์

Powered by moviekillers.com