ผู้บริหารคณะ

0


cop-yeepoon-1cผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

 
img_6100

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาริตา  หินเธาว์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

 img_5911

อาจารย์ ดร.ภูริชชญา  แตปรเมศามัย

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

 img_6301-1

อาจารย์ ดร.ชูวงศ์  กลิ่นเลขา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

 img_5917อาจารย์ ดร.ขวัญชนก  ห่านนิมิตกุลชัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

img_6120

อาจารย์นัฐนันท์  ศักดิ์สัมฤทธิ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

img_6229

อาจารย์กิตติมา  งามวิไลกร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

 img_6075 อาจารย์ ดร.นันทิยา  พรมทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ

img_5718

อาจารย์ ดร.อรนภา  ทัศนัยนา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

 img_6086

อาจารย์เบญจวรรณ  ศุภภัทรพร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

img_5799

อาจารย์วรเมธ  ยอดบุ่น

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

 img_6288

อาจารย์ ดร.เปรมฤดี  จิตรเกื้อกูล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

img_6049

อาจารย์ ดร.ลัดดาพร  กุลแก้ว

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน

แชร์

Powered by moviekillers.com