logobackfph

โครงการสัมมนาในหัวข้อ แผนการเงินสู่วัยทำงาน “การวางแผนการเงินที่ดี เพื่อสภาพคล่องในชีวิต”

0

ประชาสัมพันธ์… 📢📢

ขอเชิญเรียนอาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกคณะเข้าร่วมโครงการสัมมนาในหัวข้อ แผนการเงินสู่วัยทำงาน “การวางแผนการเงินที่ดี เพื่อสภาพคล่องในชีวิต” พบกับวิทยากร อาจารย์พรสรัญ  รุ่งเจริญกิจกุล อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตร BBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยนิสิตหลักสูตรวิชาการเงิน ชั้นปีที่ 4 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องรพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เริ่มลงทะเบียน 12.30 น. เป็นต้นไป พร้อมรับชัวโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมง
#FIN. KU. CSC.

แชร์

Powered by moviekillers.com