สำนักงานเลขานุการ

0

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Faculty of Liberal Arts and Management Science

เลขที่ 59 หมู่ 1 ถนน วปรอ. 366 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-725039
โทรสาร 042-725040
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-7391377

img_5491

นางสาวสร้อยขวัญ  เสมอพิทักษ์

img_5471

นางสาวทิพวัลย์  พันธ์จันฟึก

img_5679

นางขวัญชนก  หาญมนตรี

img_5672

นางสาวจันทร์สุดา  เดชแสงจันทร์

img_5499

นางเนตรนภา  อัฐวงศ์

img_5517

นางสุรีรัตน์  ศรีพรหมมุนี

img_3989

นางสาวขนิษฐา  กิจปัญจทรัพย์

img_8938

นางสาวทติยา  ยางธิสาร

 นางสลิลโรจน์  สุนนท์  

201702221056

นางสาวนาตยา  พลเศษ

16839316_765879863587685_1052824510_n

นางสาวอรอุมา  พานะลม

แชร์

Powered by moviekillers.com