logobackfph

ข่าวสารและกิจกรรม

0

   news_activity

 

    ข่าวกิจกรรม สวพ.มก.

    ข่าวทั่วไป 

    อบรม-สัมมนา ภายใน มก.

    ข่าวอบรม-สัมมนา ฝากประชาสัมพันธ์

 

megaphoneข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน ทุกคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “อบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2561”

        ประกาศ เรื่อง เกณฑ์ในการสนับสนุนงบประมาณวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส.
        ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4: พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้าง  คนยุคใหม่” ดูรายละเอียดได้ที่ http://eduserv.ku.ac.th/sotl/
        การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 6 (ดาวโหลด โครงการ)
        การเสนอขอรับทุนวิจัย เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561
        การเสนอขอรับทุนวิจัย ประเภทโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ
       ทุน Junior Fellowship ปี 2018 ทุนสนับสนุนการวิจัยระยะ 2-6 เดือน สำหรับทุกสาขาวิชา
       ข่าวประกาศ รับข้อเสนอโครงการวิจัย
       ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายบริการวิชาการ คณะ ศว. #ปิดรับข้อเสนอ วันที่ 31 ตุลาคม 2560#
       ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิจัยคณะ ศว.
       แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้

 

แชร์

Powered by moviekillers.com