logobackfph

แผนยุทธศาสตร์

0

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

 •     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 •     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านผู้สอน
 •     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับทรัพยากรและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 •     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนารูปแบบในการบริการวิชาการให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
 •     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 •     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

 • พัฒนาหลักสูตรและการสอนที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของท้องถิ่น
 • พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน
 • ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น
 • ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
 • อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
 • พัฒนาระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์

 • จัดการศึกษาที่เหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาอย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ
 • พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
 • จัดบริการให้แก่นิสิตและศิษย์เก่าตามความต้องการจำเป็นอย่างมีมาตรฐาน
 • พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของ

ผลผลิตระดับกลยุทธ์

 • ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หลักสูตรใหม่

 • ฐานข้อมูลการบริการนิสิต
 • นิสิตมีคุณสมบัติครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านผู้สอน

กลยุทธ์

 • ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์เข้าอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/เพื่อให้มี ความรู้และทักษะในวิชาชีพและเทคนิคการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 • จัดหาทุนเพื่อสนับสนุนอาจารย์ให้บุคลากรไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรจัดทำเอกสารประกอบการสอนและตำแหน่งทางวิชาการ

ผลผลิตระดับกลยุทธ์

 • อาจารย์ได้รับการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานและมีทักษะในการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 • รูปแบบการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมและยืดหยุ่น
 • อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
 • อาจารย์มีเอกสารประกอบการสอนและมีตำแหน่งทางวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับทรัพยากรและวัฒนธรรมท้องถิ่น

กลยุทธ์

 • พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและวิจัยประยุกต์
 •  จัดสรรงบประมาณภายในคณะและแสวงหาแหล่งเงินทุนภายนอก

ผลผลิตระดับกลยุทธ์

 • มีผลงานวิจัย ทั้งที่เป็นงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์
 •  มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนารูปแบบในการบริการวิชาการให้เหมาะสมกับท้องถิ่น

กลยุทธ์

 • สนับสนุนคณาจารย์เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภายนอก
 • จัดสรรงบประมาณภายในคณะและแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก
 • ประยุกต์องค์ความรู้และผลงานวิจัยเพื่อใช้ในการบริการวิชาการ

ผลผลิตระดับกลยุทธ์

 • ผลงานการให้บริการวิชาการ
 • ผลงานวิจัยเพื่อใช้ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์

 • จัดกิจกรรมตามประเพณีสำคัญทางศาสนาและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ผลผลิตระดับกลยุทธ์

 • ผลงานการทำนุบำรุงทางด้านศาสนา การปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี การส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์

 • ประชุม สัมมนา วางแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน
 • พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและระบบการปฏิบัติงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาระบบการประเมินและระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน

ผลผลิตระดับกลยุทธ์

 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
 • ระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
 • บุคลากรมีศักยภาพและขวัญกำลังใจในการทำงาน
 • ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
 • ระบบประเมินผลและระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน

แชร์

Powered by moviekillers.com