bannernisit2

วิสัยทัศน์ /พันธกิจ

0

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินด้านศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการสู่สากลเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  1. สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม (ผลิตบัณฑิต)
  2. สร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ (วิจัย)
  3. นำความรู้ไปขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาชุมชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (บริการวิชาการ)
  4. 4. บริหารทรัพยากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (บริหารจัดการ)

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานิสิตให้มีคุณภาพ มีปัญญา และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาผลงานวิจัยที่ได้คุณภาพในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินด้านศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

  1. สร้างและพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพ มีปัญญารู้ และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตงานวิจัยที่ได้คุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
  3. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่บูรณาการความรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข็มแข็ง
  4. นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

ค่านิยม

LAMS  (Liberal Arts And Management Science) ได้แก่

L  = Learning           เรียนรู้ชัด

A  = Attitude           ทัศนคติดี

M = Morality            มีจริยธรรม

S  = Skill                 ชำนาญงาน

สมรรถนะหลัก

มีการบูรณาการศาสตร์ที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนนิสิตให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

แชร์

Powered by moviekillers.com