logobackfph

โครงการกล้าใหม่…ใฝ่รู้ปีที่ 11 โดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน

0

นิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปาศาสตร์และวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์นิชาพันธ์ อินทรพาณิชย์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
👉เข้าร่วมนำเสนอผลงานการเข้าประกวดโครงการกล้าใหม่…ใฝ่รู้ปีที่ 11 โดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน ในรอบ 20 ทีมสุดท้าย จาก 463 ทีมทั่วประเทศ โดยนำเสนอโครงงานท่าแร่… ที่รักษ์ ในการเข้าไปมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนท่าแร่ด้านการท่องเที่ยว
👉ทั้งนี้นิสิตได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมโครงการและได้รับทุนในการดำเนินกิจกรรม
👉เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560

แชร์

Powered by moviekillers.com