logobackfph

โครงการ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่องานในการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน”

0

วันพุธที่ 5 เมษายน 2560
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน”
สอนโดยอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)s__34537477s__3453747617820308_791276074381397_1687209022_os__34537478s__34537474s__3453747517837007_791276044381400_1643944050_o

17836836_791276091048062_65312694_o

แชร์

Powered by moviekillers.com