logobackfph

คำแนะนำในการใช้ ใบเสร็จรับเงิน KU2

0

คำแนะนำในการใช้ ใบเสร็จรับเงินKU2 เบิกจ่ายค่าเล่าเรียนตามสิทธิ์ของผู้ปกครอง

 

ขั้นตอนที่ 1 นิสิต Print ใบเสร็จรับเงิน (KU2) จากระบบสารสนเทศสำหรับนิสิตด้วยตนเอง

ขั้นตอนที่ 2 นิสิตต้อง Print เอกสาร 2 อย่างประกอบ ได้แก่
1. เอกสารประกอบการเบิก (ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์)
2. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา / ตามประเภทของนิสิตเอง

โดยสามารถเข้าตรวจสอบได้ที่ี่ลิงค์   http://www.csc.ku.ac.th/reg/?p=3030

แชร์

Powered by moviekillers.com