logobackfph

ดาวน์โหลดเอกสาร

0

แบบฟอร์ม summer 2560

ใบสมัครฝึกงาน 2560
ปฏิทินฝึกงาน 2560
แบบแสดงความจำนงขอเข้ารับการฝึกงาน
แบบขอชั่วโมงกิจกรรม
สมุดบันทึกประจำวันสำหรับนิสิตฝึกงาน

คำร้องต่างๆ

ใบบันทึกผลการเรียน
คำร้องขอเทียบรายวิชา
คำร้องขอเปลี่ยนแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม (regrade)
คำร้องขอเปลี่ยนประเภทการลงทะเบียนเรียน
คำร้องขอเปิดรายวิชาเรียน
คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
คำร้องขอย้ายคณะ
คำร้องขอย้ายสาขาวิชา
คำร้องขอย้ายหมวดวิชา
คำร้องขอรักษาสถานภาพนิสิต
คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าปกติ
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีสอบซ้อซ้อน (ศว.ปรับใหม่)
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า
คำร้องขอลาป่วย – ลากิจ
คำร้องขอลาพักการศึกษา
คำร้องขอลาออก
คำร้องทั่วไป
บันทึกการปฏิบัติงานนิสิตฝึกงาน
แชร์

Powered by moviekillers.com