ภาควิชา

0

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Faculty of Liberal Arts and Management Science

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีทั้งหมด 5 ภาควิชา ดังนี้

  1. ภาควิชาการจัดการธุรกิจ Department of Business Management
  2. ภาควิชาการเงินและการบัญชี Department of Finance and Accounting
  3. ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา Department of Social science and Physical Education
  4. ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ Department of Service Industry
  5. ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ Department of Thai and Foreing Languages
แชร์

Powered by moviekillers.com