การเรียกดู:ข่าวนิสิต

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการปัจฉิมนิเทศ รักนิรันดร์ศว. ประจำปี 2560 และโครงการบายเนียร์รักนิรันดร์สัมพันธ์ศว. ประจำปี 2560

อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี โครงก…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการ “เปิดประตูสู่งานยุติธรรม” หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ได้จัดโครงการ “เปิดประตูสู่งานยุติธรรม” ในวั…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออก นิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ ชั้นปีที่ 3

โครงการศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออก นิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ ชั้นปีที่ 3 และได้เ…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการ “คณบดีพบนิสิตคณะศว.” ชั้นปีที่ 3 นิสิตบัญชีชั้นปีที่ 2 และนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1

โครงการ “คณบดีพบนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ” ชั้นปีที่ 3 นิสิตบัญชีชั้นปีที่ 2 และนิสิตสาขาก…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการสัมมนาและเสนอผลงานปัญหาพิเศษ นิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมบริการชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

นิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมบริการชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดผลงา…

ข่าวนิสิต
0
ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วม “อบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อการพัฒนาสติ”

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อการพัฒนาสติ” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08.…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่องานในการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน”

วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการ…