การเรียกดู:ข่าวนิสิต

ข่าวกิจกรรม
0
การขอผ่อนผันการเข้าคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

การขอผ่อนผันการเข้าคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่…

ข่าวนิสิต
0
โครงการ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชม Huaqiao University ปลายภาคปีการศึกษา 2559 ณ ประเทศสาธารณรัชประชาชนจีน

นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมโครงการ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชม Huaqiao …

ข่าวกิจกรรม
0
รายงานสถานะกิจกรรมเสริมหลักสูตร นิสิตชั้นปีที่ 4 (รหัส 56) ที่ผ่านและไม่ผ่านกิจกรรม

รายงานสถานะกิจกรรมเสริมหลักสูตร นิสิตชั้นปีที่ 4 (รหัส 56) ที่ผ่านและไม่ผ่านกิจกรรม ดังไฟล์แนบ

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการกล้าใหม่…ใฝ่รู้ปีที่ 11 โดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน

นิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปาศาสตร์และวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์นิชาพันธ์ อินทรพาณิชย์ อาจารย…

ข่าวกิจกรรม
0
ขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจเข้าร่วมประกวด สุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรากาลที่๙

ขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจเข้าร่วมประกวด สุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินี…