การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการอาหารนานาชาติ และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ตามรอยพ่อ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 12

ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉสก. ได้จัดโครงการอาหารนานาชาติ และจัดนิทร…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการ “ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนิสิตการเงินสัมมาสมาธิจิตอาสา แนะแนวหลักสูตร”

สาขาวิชาการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. ได้จัดโครงการ “ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนิสิตการเ…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “เด็กดีมีวินัยทางการเงิน เสริมสร้างอุปนิสัยรักการออม”

นิสิตหลักสูตรวิชาการเงินชั้นปี 2, และนิสิตจิตอาสาชั้นปี 3 และ 4 ในรายวิชาการเงินบุคคลและวิชาสถาบันกา…

ข่าวกิจกรรม
0
กิจกรรมรายวิชาปัญหาพิเศษ สาขาวิชาการตลาด

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่จากผลิตผลทางการเก…

ข่าวกิจกรรม
0
การเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอน โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสา…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการบูรณาการยกระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษของเยาวชนและบุคลากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 14.30 น. รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉ…