การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
0
การขอผ่อนผันการเข้าคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

การขอผ่อนผันการเข้าคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่…

ข่าวกิจกรรม
0
ร่วมกิจกรรม big cleaning ที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพ…

ข่าวกิจกรรม
0
รายงานสถานะกิจกรรมเสริมหลักสูตร นิสิตชั้นปีที่ 4 (รหัส 56) ที่ผ่านและไม่ผ่านกิจกรรม

รายงานสถานะกิจกรรมเสริมหลักสูตร นิสิตชั้นปีที่ 4 (รหัส 56) ที่ผ่านและไม่ผ่านกิจกรรม ดังไฟล์แนบ

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการกล้าใหม่…ใฝ่รู้ปีที่ 11 โดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน

นิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปาศาสตร์และวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์นิชาพันธ์ อินทรพาณิชย์ อาจารย…