การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สาขานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมกีฬา…

ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นิสิตหลักสูตรนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลช…

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 ดร.ภูริชชญา แตปรเมศามัย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และว…

วันที่ศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นิสิตรัฐประศาสนศาสตร์ และนิสิตบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดกา…

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 -09.30 น. ผศ.จาริตา หินเธาว์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและปร…

วันนี้เวลา 09.00 น. ผศ.ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คณบดีคณะศิลปศาสต…

ระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 อาจารย์ ดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ…

วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 -12.00 น. ผศ.ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตร…

วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้เข้…

เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 15.30 น. คณะศิลปศาตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาล…

Powered by moviekillers.com