การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการความรู้ความเข้าใจสินเชื่อสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม ปีที่ 2 กลุ่ม 3

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาการเงิน ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉ…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 16 ก.พ. 2561 ได้จัดโครงการความรู้ความเข้าใจสินเชื่อสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม ปีที่ 2 กลุ่มที่ 2

วันที่ 16 ก.พ. 2561 สาขาวิชาการเงิน ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. ได…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการความรู้ความเข้าใจสินเชื่อสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม ปีที่ 2 กลุ่มที่ 1

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาการเงิน ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉ…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 แนะแนวการศึกษา รร.สหราษฎ์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยแนะแนวและรับเข้า …

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์และนิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ นำโล่รางวัล มอบแด่คณบดี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์และนิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ นำโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดการนำเส…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์อาสาสมัครชาวจีน จากสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าสวัสดีปีใหม่

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์อาสาสมัครชาวจีน จากสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าสวัสด…

ข่าวกิจกรรม
0
31 มกราคม 2561 หลักสูตรการบัญชี ได้พานิสิตเข้าศึึกดูงาน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บริษัทหลักทรัพย์ Z.com

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 หลักสูตรการบัญชี ได้พานิสิตเข้าศึึกดูงาน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล…

ข่าวกิจกรรม
0
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 หลักสูตรการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้พานิสิตศึึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 หลักสูตรการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้พานิสิตศึึกษาดูงาน ณ โ…

ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมวันตรุษจีน โดยอาจารย์อาสาสมัครชาวจีน จากสถาบันขงจือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00-17.00 น. อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์แ…