การเรียกดู:ข่าวประกาศ

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “นิสิตการเงิน เจริญสติ ปัญญา และจิตอาสา ร่วมพัฒนาวัด”

นิสิตชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาสัมมนา และนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่มีจิตอาสา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหา…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการหลักสูตรฝึกอบรม “เสริมสร้างศักยภาพผู้นำสหกรณ์ในการขับเคลื่อนเข้าสู่ยุค Thailand 4.0” สำหรับผู้นำสหกรณ์ในจังหวัดสกลนคร

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กล…

ข่าวกิจกรรม
0
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จัดการประชุมร่วมกับสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดประชุมร่วมกับสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาล…

ข่าวกิจกรรม
0
โรงแรมในกลุ่มเครือโรงแรม ศาลา รีสอร์ท แอนด์ สปา เข้ารับสมัครนิสิตเพื่อเข้าทำงานและให้ความรู้

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 โรงแรมในกลุ่มเครือโรงแรม ศาลา รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมระดับ 5 ดาว ได้เข…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมกับศาลจังหวัดสกลนคร จัดโครงการ “ศาลยุติธ…