การเรียกดู:ประกันคุณภาพ

ประกันคุณภาพ
0
ฝ่ายบริการวิชาการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Learning Innovation for Social Award ผลงานการจัดทำนวัตกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ การพัฒนานวัตกรรมผ้าไหมย้อมคราม จังหวัดสกลนคร Bangkok International Digital content ครั้งที่6 “BIDC 2019”

อาจารย์ ดร. ภูริชชญา แตปรเมศามัย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ Learning Innovation for Socia…

ข่าวกิจกรรม
0
ทุน Junior Fellowship ปี 2018 ทุนสนับสนุนการวิจัยระยะ 2-6 เดือน สำหรับทุกสาขาวิชา

ทุน Junior Fellowship ปี 2018 เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุนสนับสนุนการวิจัยระยะ 2-6 เดือน สำหรับทุกสาขาวิชา หมดเขตรับสมัคร : 25 ตุลาคม 2560 ประกาศผล: กลางเดือนมกราคม 2561 เดินทางได้ตั้งแต่ กลางเดือน มีนาคม 2…

ประกันคุณภาพ
0
ระดับปริญญาโท MBA

หลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ) มี 1 หลักสูตร  3 สาขา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ หมวดวิชาการจัดการ หมวดวชาการบัญชีการเงิน หมวดวิชาบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม *** ติดต่อสอบถามได้ที่ 042-…

ประกันคุณภาพ
0
ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) มี 8 หลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) B.ACC. สาขาการบัญชี  แนวทางการประกอบอาชีพ : เป็นผู้สอบบัญรับอนุญาต  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร  ผู้ตรวจสอบภายใน  เจ้าหน้าที่จัดทำงบป…