การเรียกดู:ไม่มีหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัย ชิงทุนการศึกษากว่า 19,000 บาท

มกรา กุมภา มีนา มีนา เมษา เมษา พฤษภา มิถุนา กรกฎา สิงหา กันยา ตุลา พฤศจิกา พอถึงธันวา ฮาเลวังกา ก็กลับมามกรางานกิจการนิสิต ขอเชิญชวนน้อง ๆ ชั้นปีที่ 1 มาร่วมร้องเพลงมหาวิทยาลัยด้วยกันจ้าาาา…งานนี้ร้…

ไม่มีหมวดหมู่
0
ติดต่อเรา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ที่อยู่:  อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ                59/6 หมู่ 1 ชั้น 3 ถนน…

ไม่มีหมวดหมู่
0
สำนักงานเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัททมา  สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นางสาวสร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ รักษาการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นางเนตรนภา บาคำ …

ไม่มีหมวดหมู่
0
ฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์วีระชัย  ธนมัยมาศ รองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ธนินท์  ตีรสวัสดิชัย ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางสาวนาตยา พลเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายถนอม  หามีน

ไม่มีหมวดหมู่
0
ฝ่ายสื่อสารการตลาด

อาจารย์ ดร.เปรมฤดี  จิตรเกื้อกูล รองคณบดี ฝ่ายสื่อสารการตลาด อาจารย์ ดร.บุษกร  ครจำนงค์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์  นางสาวนาตยา พลเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ไม่มีหมวดหมู่
0
ฝ่ายกิจการนิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ กลิ่นเลขา รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์ ดร.วรเมธ  ยอดบุ่น ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต นางสาวจันทร์สุดา เดชแสงจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ไม่มีหมวดหมู่
0
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์ ดร.ภูริชชญา แตปรเมศามัย รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์กิตติมา  งามวิไลกร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา  งามจันทร์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย  นายถนอม  หาม…

ไม่มีหมวดหมู่
0
ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์กฤตพงศ์  วัชระนุกุล รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนภา  ทัศนัยนา ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร อาจารย์ ดร.นันทิยา  พรมทอง ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ นางเนตรนภา บาคำ ตำแห…

ไม่มีหมวดหมู่
0
ฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร

อาจารย์วรสิทธิ์  วงศ์อดิศัย รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร อาจารย์ฐิตาวรรณ  อินสะอาด ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร  อาจารย์ ดร.ลัดดาพร  กุลแก้ว ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวางแผน นางสาวสร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ ร…