ผู้เขียนnarttaya

วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะศิลปศาสตร์ได้จัดการประชุมภายในคณะ ณ ห้องพระพิ…

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้เข้…

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ขอเชิญบุคลากรในคณะฯ เข้าร่วมการประชุมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ค…

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 อาจารย์ นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ และ อาจารย์ชาติชาย วิริยะเจริญกิจ นำนิสิต…

อาจารย์ Jeong Hong Bae อาจรย์ชาวเกาหลี ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดกา…

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.30 – 11.15 น.ผศ.ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาส…

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิช…

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ …

ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย…

อาจารย์ ดร. ภูริชชญา แตปรเมศามัย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลั…

Powered by moviekillers.com