logobackfph

ผู้เขียนnarttaya

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์แล…

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต นางสาวชลธิชา ผ่านสุวรรณ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ…

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบสัมภาษณ์งานเป…

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เพื่อการวิจัย ประจำปี 2562 ณ Akita International Universi…

ขอเชิญบุคลากรและนิสิต มก.ฉกส. เข้าร่วมโครงการ Campus France Tour 2018 โดยสถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประ…

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโ…

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมกับจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มผลิ…

อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ผู้บริหารฝ่ายวิเทศส…

อาจารย์วีระชัย ธนมัยมาศ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ ได้ดำเนินงาน ร่วมต้อนรับ …

Powered by moviekillers.com